Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 20, Issue 3, pp 137–138 | Cite as

NLP. Theorie en praktijk van het neuro–linguïstisch programmeren

  • W. P. Haaijman
Gelezen

Samenvatting

Een aantal jaren geleden kwam een collega van mij terug van een cursus neurolinguïs–tisch programmeren. Hij had er twee in fraai kunstleder uitgevoerde boekwerken, rood op snee, aan overgehouden (het was een prijzige cursus) en hij gedroeg zich als had hij het licht gezien. Deze gemoedstoestand, zoals na sommige evangelisatiebijeenkomsten waar te nemen, was na enkele dagen gewoon werken weer verdwenen en de fraaie boeken verschoven al vrij snel van de voorgrond in zijn boekenkast naar de tweede rij.

 

  1. Helmut Krusche NLP. Theorie en praktijk van het neuro–linguïstisch programmeren. Utrecht: Het Spectrum/Aula, 1993. 215 pp., prijs ƒ 39,90.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1994

Authors and Affiliations

  • W. P. Haaijman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations