Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 34, Issue 4, pp 308–309 | Cite as

Ernst Bohlmeijer (2007). De Verhalen die we leven. Narratieve psychologie als methode. Amsterdam: Boom. 205 pp., € 12,50

  • Didier Tritsmans
Gelezen
  • 132 Downloads

Samenvatting

Ernst Bohlmeijer, de schrijver van dit boek, is werkzaam bij het Trimbos Instituut en als universitair hoofddocent klinische en gezondheidspsychologie aan de Universiteit van Twente. Hij promoveerde op onderzoek naar de effecten van één van vier levensverhaalmethoden, de life-review, op depressieve klachten en zingeving bij ouderen. Bohlmeijer richt zich in dit boek op deze leeftijdsgroep, maar wel met de kanttekening dat de beschreven werkwijze net zo goed bij andere leeftijdscategorieën effectief kan zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Didier Tritsmans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations