Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 34, Issue 2, pp 136–138 | Cite as

Gelezen

Colin van der Heiden, Maria Poppe, Ella de Stigter & Erik Stolk (2007). Metacognitieve therapie bij de gegeneraliseerde angststoornis. Gevalsbeschrijvingen uit de behandelkamer. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 203 pp., € 21,50
  • Jan Jaspers
Gelezen
  • 32 Downloads

Samenvatting

Dit boek is het eerste uit de reeks ‘Psychotherapie in praktijk’. De opzet van de reeks is als volgt: na een inleidend hoofdstuk over het thema of de stoornis wordt aan de hand van gevalsbeschrijvingen gedemonstreerd hoe een behandeling in de praktijk concreet verloopt. Delen van gesprekken worden letterlijk weergegeven, duidelijk herkenbaar doordat ze in kleur zijn afgedrukt. Ook de overwegingen van de therapeut worden geaccentueerd, door deze in aparte tekstblokken te plaatsen. Na de gevalsbeschrijvingen volgt een hoofdstuk met valkuilen, en richtlijnen hoe hiermee om te gaan. Elk deel in de reeks wordt afgesloten met de persoonlijke visie van de auteur(s) en de patiënten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Jan Jaspers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations