Advertisement

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

, Volume 39, Issue 3, pp 126–128 | Cite as

Signalementen

Signalementen
  • 32 Downloads

Samenvatting

Turken en Marokkanen in Nederland zijn het vaker eens met stellingen over zorg voor en bezoek aan bejaarde ouders, of zelfs inwoning, dan autochtone Nederlanders. Surinaamse en Antilliaanse respondenten nemen een middenpositie in bij deze kwesties. Resultaten gebaseerd op daadwerkelijk gegeven of gekregen steun laten echter een ander patroon zien. Hier is etniciteit niet van zo’n doorslaggevende betekenis als bij attitudes het geval is. Wel is het zo dat vrouwelijke immigranten meer praktische hulp aan hun ouders bieden dan Nederlandse vrouwen, maar dat geldt niet voor de mannen. Als we naar een kwalitatief andere vorm van steun kijken, het geven van advies, vinden we helemaal geen significante etnische verschillen en hetzelfde geldt voor patronen van reciprociteit, na controle voor achtergrondkenmerken zoals leeftijd en opleiding.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations