Advertisement

Werkhervatting van zieke en niet-zieke werklozen

 • R. Steenbeek
 • K. Jettinghoff
Onderzoek

Samenvatting

Doel van dit onderzoek is het krijgen van inzicht in belemmerende en bevorderende factoren ten aanzien van gezondheidsherstel en terugkeer naar werk van werklozen. Het betreft een longitudinaal vragenlijstonderzoek van twee metingen met een jaar ertussen onder 870 werklozen uit de WW- en ZW-bestanden van oktober 2005.

Uit dit onderzoek blijkt dat ziek zijn op de eerste meting de belangrijkste voorspeller vormt voor (nog steeds) ziek zijn een jaar later. Voor werkhervatting blijkt de belangrijkste belemmerende factor een hogere leeftijd te zijn. Van de werkloze 55-plussers in onze dwarsdoorsnede van de WW- en ZW-bestanden is slechts 3,6% na een jaar weer aan het werk.

Herstel van zieke werklozen kan bevorderd worden door vroegtijdig contact met de zieke werkloze, meer aandacht voor de gezondheidsproblemen, stimuleren van zelfvertrouwen en een positieve mening over werk, en het leveren van meer ‘maatwerk’ door UWV, CWI en re-integratiebedrijven. Om werkhervatting te bevorderen is het van belang ervoor te zorgen dat het aannemen van oudere werklozen wordt gestimuleerd en dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt goed op elkaar worden afgestemd. De lage kans op werk van ouderen staat op gespannen voet met het streven van het kabinet tot verhoging van de arbeidsparticipatie.

werklozen gezondheidsherstel werkhervatting ouderen 

Work resumption of sick and healthy unemployed persons.

R. Steenbeek, K. JettinghoffThe reduction in the number of unemployed and the increase in the proportion of older persons in the population are threatening to cause a shortage on the labour market. It is important to in- crease the work participation of unemployed persons. The purpose of this study is to gain insight into the most important factors that promote or hinder the recovery of health and the return to work of unemployed persons. This study is based on longitudinal data from a random sample of 870 respondents from the registers of unemployed or sick-listed people, who filled in two questionnaires across a one year period.The results show that being sick-listed at the first measurement was the most important predictor for (still) being sick-listed one year later. Higher age turned out to be the most important impediment for return to work. In this study, only 3.6% of the unemployed over 54 years had a job one year later.In order to stimulate recovery of sick listed unemployed, UWV (social insurance administration agency), CWI (centre for work and income) and reintegration agencies should pay attention to their clients’ health situation at an early stage, increase the clients’ self-confidence, promote a positive outlook on work and adjust measures to the individual client.In order to stimulate return to work it is important to promote hiring older workers and to attune supply and demand on the labour market.

Notes

Literatuur

 1. 1.
  UWV. Feiten en cijfers: Statistisch zakboekje 2006. Amsterdam: UWV, 2007.Google Scholar
 2. 2.
  Merens-Riedstra H. Leven zonder werk. Een sociaalwetenschappelijk onderzoek naar arbeidsongeschiktheid [proefschrift]. Aachen: Rijksuniversiteit Limburg, 1981.Google Scholar
 3. 3.
  Jahoda M. Employment and unemployment: A socialpsychological analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.Google Scholar
 4. 4.
  Hoff S, Jehoel-Gijsbers G. Een bestaan zonder baan. Rijswijk/Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau/ Elsevier bedrijfsinformatie, 1998.Google Scholar
 5. 5.
  Kessler RC, Turner JB, House JS. Unemployment, reemployment and emotional functioning in a community sample. Am Sociol Rev 1989; 54: 648–657.Google Scholar
 6. 6.
  Leana CR, Feldman DC. Finding new jobs after a plant closing: antecedents and outcomes of the occurrence and quality of reemployment. Human Relat 1995; 48: 1381–1401.Google Scholar
 7. 7.
  Claussen B, Bjorndal A, Hjort PF. Health and reemployment in a two year follow up of long term unemployed. J Epidemiol Commun Health 1993; 47: 14–18.Google Scholar
 8. 8.
  Warr P, Jackson P. Factors influencing the psychological impact of prolonged unemployment and of reemployment. Psychol Med 1985; 15: 795–807.Google Scholar
 9. 9.
  Wanberg CR. A longitudinal study of the effects of unemployment and quality of reemployment. J Vocational Behav 1995; 46: 40–54.Google Scholar
 10. 10.
  McKee-Ryan FM, Song Z, Wanberg CR, et al. Psychological and physical well-being during unemployment: A meta-analytic study. J Appl Psychol 2005; 90: 53–76.Google Scholar
 11. 11.
  Aubry T, Tefft B, Kingsbury N. Behavioral and psychological consequences of unemployment in blue-collar couples. J Commun Psychol 1990; 18: 99–109.Google Scholar
 12. 12.
  Lindert H van, Droomers M, Westert GP. Tweede nationale studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Een kwestie van verschil: verschillen in zelfgerapporteerde leefstijl, gezondheid en zorggebruik. Utrecht/Bilthoven: NIVEL/RIVM, 2004.Google Scholar
 13. 13.
  Ybema JF, Evers M. Profiel Arbeid en Gezondheid 2005. Hoofddorp: TNO Kwaliteit van Leven, 2005.Google Scholar
 14. 14.
  Jin RL, Shah CP, Svoboda TJ. The impact of unemployment on health: a review of the evidence. Can Med Assoc J 1995; 153: 529–540.Google Scholar
 15. 15.
  Zwinkels WS, Besseling JJM. Werkhervatting van de cliënt in de WW. Den Haag: VUGA Uitgeverijen, 1997.Google Scholar
 16. 16.
  Sociaal en Cultureel Planbureau. De uitkering van de baan. Re-integratie van uitkeringsontvangers: ontwikkelingen in de periode 1992–2002. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau, 2003.Google Scholar
 17. 17.
  Vinokur AD, Schul Y, Vuori J, et al. Two years after a job loss: Long-term impact of the JOBS program on reemployment and mental health. J Occup Health Psychol 2000; 5: 32–47.Google Scholar
 18. 18.
  Ybema JF, Lagerveld S, Berg R van den. Werking Wet verbetering poortwachter onder vangnetgevallen. Hoofddorp: TNO Arbeid, 2004.Google Scholar
 19. 19.
  Laudet AB, Magura S, Vogel HS, Knight EL. Interest in and obstacles to pursuing work among unemployed dually diagnosed individuals. Substance-Use-and- Misuse, 2002, 37: 145–170.Google Scholar
 20. 20.
  Taris TW. Unemployment and mental health: a longitudinal perspective. Human Sciences 2002; 9: 43–57.Google Scholar
 21. 21.
  Steenbeek R, Jettinghoff K, Sonneveld HM, Heuvel FMM van den. Gezondheidsherstel en werkhervatting van zieke en niet-zieke werklozen. TNO rapport, Hoofddorp: TNO, 2007.Google Scholar
 22. 22.
  Steenbeek R, Heuvel FMM van den, Buijs PC. Werknemers weten te weinig over hun rechten en handelingsmogelijkheden in relatie tot de bedrijfsarts. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2006; 14: 306–311.Google Scholar
 23. 23.
  Bosselaar H, Berg M van den, Hoedt M den. Re-integratie van oudere werkzoekenden. Lessen uit de eerste good practices. Den Haag, ministerie van SZW, 2006.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations