Advertisement

Bemoeienis van de werkgevers met de gezondheid

  • J. W. Koten
Referaat

Samenvatting

Een opiniërend artikel van een van de redacteuren van dit gezaghebbende tijdschrift is altijd lezenswaard; zeker als dit onze discipline rechtstreeks raakt. De redacteur signaleert een belangrijke nieuwe tendens in de Amerikaanse gezondheidszorg. In de VS wordt een rechtstreekse sterkere bemoeienis van de werkgevers met de gezondheid van hun werknemers opgemerkt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • J. W. Koten
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations