Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 29, Issue 12, pp 21–21 | Cite as

esthetische tandheelkunde

  • J. J. R. Huddleston Slater
TP selectief
  • 11 Downloads

Samenvatting

Met name bij orthodontische, parodontaal-chirurgische en prothetische behandelingen in het bovenfront is een zorgvuldige analyse van de lachlijn essentieel om tot een fraai eindresultaat te komen. De onderlinge posities van de tanden, de lip, het zichtbare tandvlees en de lippositie tijdens het lachen en praten zijn daarbij belangrijke bronnen van informatie. Experts hebben vaak een duidelijke mening over wat mooi is en wat niet en geven via regeltjes en hulplijntjes aan hoe de tanden en weke delen zich idealiter moeten verhouden. Vaak wordt bij de toepassing van die regeltjes aangenomen dat er een zekere links-rechtssymmetrie bestaat. Het is echter vrij goed bekend dat de meeste mensen bijna nooit een symmetrisch gezicht hebben. Die eigenschap is slechts voorbehouden aan een aantal fotomodellen. Als zodanig zijn de linker- en rechterzijde van het boven-front ook meestal geen spiegelbeelden van elkaar. Je kunt je dus op zijn minst afvragen hoe deze experts tot hun regels gekomen zijn en wat het wetenschappelijke onderbouwing is voor hun regeltjes.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • J. J. R. Huddleston Slater
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations