Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 29, Issue 3, pp 57–58 | Cite as

Non-invasieve strategie in een medisch gecompromitteerde situatie

Kindertandheelkunde - Casus 5
  • R. J. M. Gruythuysen
Kindertandheelkunde
  • 5 Downloads

Samenvatting

Stefan (4 jaar, niveau 3 jaar), komend uit gezin van vier jongens, twee oudere en één jongere, wordt verwezen voor sanering. Anamnese: hartklepgebrek, zeer druk jongetje (ADHD), geen pijn. Gebitstoestand als ik hem voor het eerst zie in maart 2005: cariës arresta en erosie, veel plaque, gingivitis.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • R. J. M. Gruythuysen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations