Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 29, Issue 2, pp 21–23 | Cite as

Made in Holland

Edwin Backes: ‘De toekomst van de tandtechniek ligt niet in het buitenland’
  • J. M. Kreyns
Tandtechniek
  • 4 Downloads

Samenvatting

De schattingen over het percentage tandtechnisch werk dat buiten Nederland wordt vervaardigd lopen uiteen. Momenteel lijkt circa 7% de meest waarschijnlijke schatting. Dat zijn vooral molaarkroontjes. Prothese-, implantaaten framewerk wordt veel minder in het buitenland verricht. Organisato risch is het lastiger om meerfasenwerk ver weg te sturen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • J. M. Kreyns
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations