Advertisement

Psychopraxis

, Volume 10, Issue 2, pp 64–69 | Cite as

Meer interactie in de taxatiefase: het gezamenlijk met de cliënt opstellen van functieanalyses met behulp van Kernkwadranten

  • Marco Kleen
  • Jan Jaspers
Artikelen

Samenvatting

Het formuleren van functieanalyses (FA) vormt een essentieel onderdeel van goede (cognitieve) gedragstherapie. Drie basisonderdelen worden hierbij vastgesteld: het gedrag van de cliënt, de (verwachte) consequenties hiervan en de kenmerken van de situatie waarin dat gedrag zich voordoet.

Taxatiefase Functieanalyse Kernkwadranten 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations