Psychopraxis

, Volume 10, Issue 2, pp 64–69 | Cite as

Meer interactie in de taxatiefase: het gezamenlijk met de cliënt opstellen van functieanalyses met behulp van Kernkwadranten

Artikelen

Samenvatting

Het formuleren van functieanalyses (FA) vormt een essentieel onderdeel van goede (cognitieve) gedragstherapie. Drie basisonderdelen worden hierbij vastgesteld: het gedrag van de cliënt, de (verwachte) consequenties hiervan en de kenmerken van de situatie waarin dat gedrag zich voordoet.

Taxatiefase Functieanalyse Kernkwadranten 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations