Advertisement

Psychologie en Gezondheid

, Volume 36, Issue 3, pp 180–181 | Cite as

Kindermoord

  • Eva Alisic
Boekbesprekingen
  • 36 Downloads

Samenvatting

Moordouders stelt een onderwerp centraal dat nog nauwelijks belicht is in Nederland: kinderdoding. Het boek behandelt de historie van kinderdoding, bespreekt verklarende theorieën vanuit de evolutieleer, de sociologie, de psychiatrie en de psychologie, en beschrijft een dossieronderzoek naar Nederlandse gevallen van kinderdoding in de periode 1994-2003. Dit dossieronderzoek richt zich op kenmerken van de daders, de slachtoffers, de gezinsomstandigheden, de delictomstandigheden en het strafproces. Het doden van een kind door diens ouder(s) blijkt een fenomeen van alle tijden en samenlevingen te zijn. Een van de opvallende bevindingen uit het onderzoek is dat er geen toename in kinderdodingen wordt vastgesteld in de onderzochte periode van tien jaar, terwijl dat door de media soms wel gesuggereerd wordt.

Literatuur

  1. Frans, O., Rimmö, P. A., Åberg, L., & Fredrikson, M. (2005). Trauma exposure and post-traumatic stress disorder in the general population. Acta Psychiatrica Scandinavica, 111, 291-299.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Eva Alisic
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations