Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 32, Issue 1, pp 26–27 | Cite as

Sterftecijfer allochtonen daalt sterk

Nieuws

Samenvatting

In 2007 was, voor het vijfde jaar op rij, het aantal sterfgevallen in Nederland lager dan in het voorgaande jaar. Het totaal aantal overledenen in 2007 bedraagt naar schatting 132 duizend. Dit zijn er ruim 10 duizend minder dan vijf jaar eerder. Naar verhouding daalde de sterfte onder niet-westerse allochtonen sterker dan onder autochtonen. De verschillen in de sterfterisico’s naar herkomst zijn hierdoor afgenomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations