Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 46, Issue 10, pp 174–174 | Cite as

Meer is niet altijd beter: patiënten met geringe therapietrouw niet zonder meer intensiever behandelen

  • E. van der Does
Kortweg
  • 32 Downloads

Samenvatting

Hypertensie is nogal eens slecht beïnvloedbaar omdat mensen hun medicatie niet (goed) innemen (= therapietrouw) of omdat behandelaars de therapie bij geen of te weinig verbetering niet intensiveren (= intensivering). Om de prevalentie en het verband na te gaan tussen therapietrouw en intensivering van de therapie werd in de Verenigde Staten een groot retrospectief cohortonderzoek verricht door gebruikmaking van een elektronisch databestand. Gegevens van alle

 

  1. Heisler M, Hogaw MM, Hofer TP, Schmittdiel JA, Pladeval MP, Kerr EA. When more is not better. Treatment intensification among hypertensive patients with poor medication adherence. Circulation 2008; 117: 2884-92.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • E. van der Does
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations