Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 46, Issue 9, pp 138–139 | Cite as

Hoe gaan auteurs om met niet significante resultaten?

  • P. J. M. M. Toll
Redactioneel

Samenvatting

Het is voor onderzoekers vaak moeilijk te verteren als de resultaten uit hun onderzoek niet statistisch significant zijn. Dan bestaat het gevaar dat de onderzoeker in een poging het resultaat te verklaren een bias introduceert door bijvoorbeeld te stellen dat het niet-significante resultaat het gevolg is van gebrek aan power in plaats van gebrek aan effect.

Notes

 

  1. Hewitt C, Mitchell N, Torgerson D. Read the data when results are not significant. BMJ 2008;336:23-5.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • P. J. M. M. Toll
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations