Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 46, Issue 7, pp 111–111 | Cite as

Hoeveel doden vallen er eigenlijk door bijwerkingen?

  • M. E. C. van Eijk
Farmacotherapie
  • 6 Downloads

Samenvatting

Bijwerkingen van geneesmiddelen zijn een groot probleem in de gezondheidszorg. Diverse onderzoeken schatten het percentage ziekenhuisopnames als gevolg van bijwerkingen op 2,4%-12%. Hoeveel bijwerkingen een dodelijke afloop hebben in de hele populatie is echter grotendeels onbekend. Dit onderzoek bepaalt de incidentie van fatale bijwerkingen in Zweden. Hiervoor is in 2001 in 3 provincies in zuidoost Zweden van iedere zevende overledene de gemelde oorzaak van overlijden gecontroleerd. Met behulp van een soort burgerservicenummer (BSN) werden alle klinische, farmaceutische, eerstelijns- en andere relevante medische gegevens, met name van de laatste twee weken voor het overlijden

 

  1. Wester K, Jönsson AK, Spigset O, Druid H, Hägg S, Incidence of fatal adverse drug reactions: a population based study, Br J Clin Pharmacol 2007;65:573-79.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • M. E. C. van Eijk
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations