Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 46, Issue 2, pp 30–30 | Cite as

Is er interactie tussen amiodaron en statines?

  • B. E. Smink
Farmacologie
  • 10 Downloads

Samenvatting

Amiodaron vertoont een interactie met simvastatine maar niet met pravastatine. Bij 12 gezonde proefpersonen is prospectief, crossover, gerandomiseerd open onderzoek verricht naar de farmacokinetiek van simvastatine (40 mg eenmalig) en pravastatine (40 mg eenmalig) al dan niet met gelijktijdig gebruik van amiodaron (400 mg/dag gedurende drie dagen voorafgaand aan simvastatine of pravastatine). Het doel van het onderzoek was om na te gaan of er een famacokinetische interactie plaats vindt tussen amiodaron en simvastatine enerzijds en amiodaron en pravastatine anderzijds.

Notes

 

  1. Becquemont L, Neuvonen M, Verstuyft C, Jaillon P, Letierce A, Neuvonen PJ, Funck-Brentano C. Amiodarone interacts with simvastatin but not with pravastatin disposition kinetics. Clin Pharmacol Ther 2007; 81: 679-84.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • B. E. Smink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations