Maatwerk

, Volume 9, Issue 5, pp 31–31 | Cite as

Studenten, jongeren en krakers

Ministerie van maatschappelijk werk voor ontplooiing
  • Mariette  Hermans
Uit de media
  • 43 Downloads

Samenvatting

Hoe komen maatschappelijk werkers in het nieuws? Wat wordt er over het vak geschreven en wat is de beeldvorming erover? Aan het begin van het schooljaar lezen we veel over studenten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Mariette  Hermans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations