Advertisement

Maatwerk

, Volume 9, Issue 5, pp 24–24 | Cite as

Ziekte

  • Will van Genugten
  • Margot Scholte
Het veld

Samenvatting

De nieuwe stichting Allochtonen en Kanker (AK) ondersteunt allochtonen met kanker. Kanker wordt door mensen uit verschillende culturen verschillend beleefd. Allochtonen die in Nederland met de ziekte worden geconfronteerd kampen daarbovenop nog vaak met een kennisachterstand en/of een taalbarrière. Het aantal allochtonen dat kanker krijgt wordt – vooral door vergrijzing van de eerste generatie – steeds groter. Onlangs werd om deze redenen de Stichting Allochtonen & Kanker opgericht, kortweg Stichting AK.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Will van Genugten
    • 1
  • Margot Scholte
  1. 1.

Personalised recommendations