Advertisement

Maatwerk

, Volume 9, Issue 5, pp 23–23 | Cite as

Benoemingen

  • Will van Genugten
  • Margot Scholte
Het veld

Samenvatting

Per 1 september is Trimbos-medewerker Wilma Boevink lector Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid (HEE) aan de Hanzehogeschool Groningen geworden. Het lectoraat is een nieuwe impuls voor de ontwikkeling en innovatie van het kennisdomein van HEE. Wilma Boevink zet zich al jaren in voor het verbeteren van de positie van de patiënt in de psychiatrie. De begrippen herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid zijn daarbij bewust aan elkaar gekoppeld, omdat zo het primaat bij cliënten zelf wordt gelegd. ‘Rehabilitatie is wat hulpverleners doen, herstellen is wat personen met beperkingen zelf doen.’ stelt Boevink.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Will van Genugten
    • 1
  • Margot Scholte
  1. 1.

Personalised recommendations