Advertisement

Maatwerk

, Volume 9, Issue 4, pp 4–7 | Cite as

Morele oordeelsvorming

  • Lia van Doorn
Ethiek

Samenvatting

Maatschappelijk werkers en andere sociale professionals komen steeds vaker over de vloer bij hun cliënten. Daar komen ze problemen tegen die niet eenduidig zijn op te lossen en een beroep doen op hun morele oordeelsvorming. Hoe doe je als werker datgene wat goed is? En hoe vorm je je daarover een oordeel? Juist in morele dilemma’s krijgen werkers weinig sturing en steun.

Bronnen

  1. Doorn, L. van (2008), Sociale professionals en morele oordeelvorming. Openbare les, juni 2008. Utrecht: Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening, Hogeschool Utrecht.Google Scholar
  2. Kunneman, H. (2005), Voorbij het dikke-ik. Bouwstenen voor kritisch humanisme, Amsterdam: SWP.Google Scholar
  3. Lans, J. van der (2008),Ontregelen. De herovering van de werkvloer, Antwerpen/Amsterdam: Augustus.Google Scholar
  4. Tonkens, E., J. Uitermark & M. Ham (red.) (2006), Handboek moraliseren. Burgerschap en ongedeelde moraal. Jaarboek TSS. Amsterdam: Van Gennep.Google Scholar
  5. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2003), Waarden, normen en de last van het gedrag, Den Haag: WRR.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Lia van Doorn
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations