Advertisement

Denkbeeld

, Volume 20, Issue 6, pp 12–14 | Cite as

‘De samenleving lijkt hard te verschralen’

Esmé Wiegman over de rol van de familie
  • Peter Heerkens
  • Hans Houweling
DENKBEELD in Den Haag
  • 34 Downloads

Samenvatting

Tweede-Kamerlid Esmé Wiegman heeft voor de ChristenUnie de ouderenzorg in haar portefeuille. Zij liep eerder dit jaar even mee in de zorg en heeft tijdens haar werkbezoeken vooral oog gekregen voor de rol van de familie. Of beter gezegd: voor het gebrek aan aandacht dat die dikwijls voor hun naaste in het verpleeghuis aan de dag legt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Peter Heerkens
    • 1
  • Hans Houweling
  1. 1.

Personalised recommendations