Advertisement

Denkbeeld

, Volume 20, Issue 5, pp 14–15 | Cite as

Neuropsychiatrische symptomen in het verpleeghuis

  • Theo Hazelhof
Interview met Sytse Zuidema
  • 177 Downloads

Samenvatting

De verpleeghuisarts Sytse Zuidema promoveerde onlangs op een onderzoek naar neuropsychiatrische symptomen bij Nederlandse verpleeghuisbewoners die lijden aan dementie. Theo Hazelhof sprak met hem.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Theo Hazelhof
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations