Advertisement

Denkbeeld

, Volume 20, Issue 1, pp 29–29 | Cite as

Vooraankondiging: congres ‘Psychogeriatrie: een opleiding apart!’

  • Frans Hoogeveen
Nieuws van de Vereniging voor Psychogeriatrie
  • 6 Downloads

Samenvatting

Op donderdag 5 juni 2008 organiseert het Lectoraat PsychoGeriatrie van De Haagse Hogeschool in samenwerking met de VPG een congres over de contouren van een volwaardige opleiding psychogeriatrie. Werken met mensen met dementie en hun familie is een ingewikkeld en veeleisend vak en de mensen die dat vak (gaan) uitoefenen verdienen een gedegen opleiding. In de huidige opleidingen voor verzorgenden en behandelaars wordt slechts in zeer beperkte mate aandacht besteed aan de psychogeriatrie als vakgebied. Aan de ene kant is dat begrijpelijk, want deze opleidingen dienen de latere beroepsbeoefenaren in staat te stellen in diverse sectoren en met diverse doelgroepen te gaan werken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Frans Hoogeveen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations