Advertisement

Bijblijven

, Volume 24, Issue 1, pp 30–35 | Cite as

Hoe natuurlijk is een onaangekondigde dood?

 • Tj Wiersma
Artikel
 • 27 Downloads

Samenvatting

De uitvoering van de Wet op de lijkbezorging kan de huisarts voor problemen stellen. Het gaat dan met name om de vraag welke informatie de arts dient te hebben verzameld om overtuigd te mogen zijn van een natuurlijke dood. Daarnaast is onvoldoende duidelijk wanneer men zich mag beschouwen als behandelend arts. En tot slot staan de forensische taken die de wet toebedeelt aan de behandelend arts op gespannen voet met het feit dat de arts primair een hulpverlener is. Deze problemen kunnen alleen worden opgelost als de wetgever meer duidelijkheid verschaft of als de betrokken beroepsgroepen nadere afspraken maken over de werkwijze bij sterfgevallen. Deze bijdrage behandelt de genoemde problemen aan de hand van een casus.

Keywords

onverklaard overlijden lijkschouw natuurlijke dood behandelend arts 

Literatuur

 1. 1.
  Kuyvenhoven MM, Hekkink CF, Voorn ThB. Overlijdensgevallen onder 0-18-jarigen door vermoede mishandeling: naar schatting 40 gevallen in 1996 gebaseerd op een enquête onder huisartsen en kinderartsen. Ned Tijdschr Geneeskd 1998;142:2515-8.Google Scholar
 2. 2.
  Reijnders UJL, Das C, Soethout MBM, Wal G van der. Artsen herkennen niet-natuurlijke dood onvoldoende: (Bij)scholing in de forensische geneeskunde moet worden verplicht. Medisch Contact 1999;54:1704-7.Google Scholar
 3. 3.
  Reijnders UJL, Das C, Giannakopoulos GF, Bruin KH de. De lijkschouw bij plotselinge dood: Onderzoek onder huisartsen naar vaardigheden en meningen over hun rol bij de lijkschouw. Huisarts Wet 2006;49:68-71.Google Scholar
 4. 4.
  Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid. Informatie voor artsen met betrekking tot de Wet op de Lijkbezorging 1991. GHI-bulletin. Rijswijk: Staatstoezicht op de Volksgezondheid, 1991.Google Scholar
 5. 5.
  Anonymus. KNMG handreiking lijkschouwing voor artsen. Utrecht: KNMG, z.j. (2005). http://knmg.artsennet.nl/uri/?uri=AMGATE_6059_100_TICH_R163031478861099, geraadpleegd december 2007.
 6. 6.
  Vogelzang BO, Janssen L. Richtlijnen na het overlijden van minderjarigen. Woerden: Adviesbureau Van Montfoort, 2000.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Tj Wiersma
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations