Advertisement

Stimulus

, Volume 14, Issue 3, pp 167–167 | Cite as

Cellulaire mechanismen bij spiervermoeidheid

  • R. H. Fitts
Article
  • 9 Downloads

Samenvatting

Samenvattend moet uit dit artikel duidelijk worden dat de etiologie van spiervermoeidheid een zeer complexe zaak is en dat daarbij waarschijnlijk diverse factoren een rol spelen op talrijke cellulaire locaties. Het relatieve belang van elke soort vermoeidheid is duidelijk afhankelijk van het

skeletspieren fysiologie spieren spiervermoeidheid spier vermoeidheid 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1995

Authors and Affiliations

  • R. H. Fitts
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations