Advertisement

Stimulus

, Volume 14, Issue 2, pp 105–106 | Cite as

Posterolaterale instabiliteit van de knie

  • Dudley A. Ferrari
  • James D. Ferrari
  • James Coumas
Article
  • 24 Downloads

Samenvatting

instabiliteitsklachten van de knie zijn moeilijk te beoordelen wanneer de voorste en achterste kruisbanden intact zijn of wanneer een geslaagde reconstructie van de voorste kruisband is uitgevoerd. Bij een reeks patiënten met een voorste-kruisband-reconstructie werd opgemerkt dat posterolaterale rotatore slapte een van de oorzaken van een slecht resultaat was. De met een posterolaterale rotatore slapte samenhangende mediale kniepijn zou kunnen worden veroorzaakt doordat distractie van de posterolaterale hoek compressie van het mediale compartiment veroorzaakt. Wij volgden een reeks patiënten bij wie het gevoel van ‘door de knie gaan’ samenhing met een toename van de exorotatieomvang bij 90 graden knieflexie met een intacte of gereconstrueerde voorste kruisband.

apprehension test knie knie instabiliteit instabiliteit knie reconstructie kruisband (voorste) mediale kniepijn standing apprehension test knie reconstructie voorste kruisband 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1995

Authors and Affiliations

  • Dudley A. Ferrari
    • 1
  • James D. Ferrari
  • James Coumas
  1. 1.

Personalised recommendations