Advertisement

Stimulus

, Volume 13, Issue 4, pp 273–274 | Cite as

Effecten van quadricepsvermoeidheid op de tiltechniek

  • J. H. Trafimow
  • O. D. Schipplein
Article
  • 8 Downloads

Samenvatting

Voor en na vermoeidheid door training van de quadricepsspieren werd een biomechanische analyse van het tillen gemaakt. De geteste hypothese was, dat de tiller, om bij quadricepsvermoeidheid deze spier te ontlasten, zijn tiltechniek zodanig zou aanpassen dat minder vanuit hurkhouding (benen) en meer vanuit voorovergebogen of gebukte houding (rug) zou worden getild. De hypothese werd duidelijk ondersteund: drie variabelen veranderden significant bij vermoeidheid, namelijk de hoeksnelheid van de romp, die toenam; het totale kniemoment en de heuphoeken, die beide afnamen. Deze veranderingen hangen samen met een verschuiving van de hurk- naar de buk-techniek.

quadricepsvermoidheid biomechanica musculus quadriceps femoris vermoeidheid spieren tiltechniek M. quadriceps 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1994

Authors and Affiliations

  • J. H. Trafimow
    • 1
  • O. D. Schipplein
  1. 1.

Personalised recommendations