Advertisement

Stimulus

, Volume 13, Issue 4, pp 246–246 | Cite as

Duurtraining bij patiënten met het syndroom van Guillain Barré

  • Kenneth H. Pitetti
  • P. J. Barrett
  • Dilawer Abbas
Article

Samenvatting

Deze casus betreft een patiënt met restsymptomen na acute verschijnselen van het syndroom van Guillain Barré. Het doel van deze beschrijving was, na te gaan of de patiënt, na een periode van aërobe duurtraining, tekenen vertoont van een verbeterde fysiologische adaptatie.

duurtraining Guillain Barré syndroom van syndroom van Guillain Barré 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1994

Authors and Affiliations

  • Kenneth H. Pitetti
    • 1
  • P. J. Barrett
  • Dilawer Abbas
  1. 1.

Personalised recommendations