Advertisement

Stimulus

, Volume 13, Issue 4, pp 217–219 | Cite as

Het placebo-effect: een impopulair onderwerp

  • Patrick D. Wall
Article

Samenvatting

Er zijn op zijn minst vier redenen aan te wijzen op grond waarvan dit onderwerp iemand de koude rillingen kan bezorgen. Ten eerste hangt er een waas van kwakzalverij omheen, met name als (para)medici de schaamteloze brutaliteit aan de dag leggen om het in rekening te brengen. Ten tweede wordt het beschouwd als een vervelend en duur kunstprodukt dat het aantonen van het ‘werkelijke’ effect van een therapie verlengt en compliceert. In de derde plaats wordt alleen al het noemen van het placebo-effect beschouwd als een vijandig betwijfelen van de geldigheid van de logica waarop een therapie is gebaseerd. De laatste en meest fundamentele reden is, dat we allemaal op ons gevoel vertrouwen als het gaat om een weergave van de objectieve realiteit, terwijl de placebo het gevoel juist verandert zonder de objectieve realiteit te beïnvloeden. Om die redenen heeft de placebo een mysterieus aspect omdat het ons geloof in de betrouwbaarheid van onze sensorische waarneming aan het wankelen brengt.

placebo fysiotherapie placebo-effect placebo therapie 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1994

Authors and Affiliations

  • Patrick D. Wall
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations