Advertisement

Stimulus

, Volume 11, Issue 4, pp 191–194 | Cite as

Spierversterking bij bejaarden met verschillende aandoeningen in een verpleeghuis

  • Nadine M. Fisher
  • David R. Pendergast
  • Evan Calcins
Article

Samenvatting

Uit onderzoek is gebleken dat de spierkracht geleidelijk afneemt vanaf de volwassenheid tot de leeftijd van vijftig jaar. Daarna verloopt de spierkrachtvermindering veel sneller. De krachtsvermindering kan leiden tot minder functionele onafhankelijkheid en een groter risico van vallen en letsels.

aërobe oefentherapie bejaarden oefentherapie bejaarden revalidatie spierkracht bejaarden spierkracht 

Literatuur

  1. Muscle rehabilitation in impaired elderly nursing home residents [Archives of Physical Medicine & Rehabilitation 1991;72:181–5]Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

  • Nadine M. Fisher
    • 1
  • David R. Pendergast
  • Evan Calcins
  1. 1.

Personalised recommendations