Advertisement

Stimulus

, Volume 10, Issue 1, pp 60–61 | Cite as

Vroegtijdige postoperatieve belasting en spieractiviteit bij patiënten met een enkelfractuur

  • V. Finsen
Article
  • 5 Downloads

Samenvatting

Zesenvijftig patiënten met een gedislokeerde fractuur van de enkel, die chirurgische fixatie behoefde, werden willekeurig verdeeld over een drietal groepen die de volgende postoperatieve behandelingen kregen

postoperatieve belasting 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1991

Authors and Affiliations

  • V. Finsen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations