Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 32, Issue 4, pp 164–166 | Cite as

De tandarts-geriatrie

5 vragen aan…
  • 62 Downloads

Abstract

Binnenkort verschijnt de Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen. Deze publicatie brengt een aantal vragen onder de aandacht, waaronder `waaruit bestaat verantwoorde mondzorg precies´ en ´welke bijdrage kunnen de verschillende disciplines in de sector V&V aan goede mondzorg leveren?' Reden voor TvV om in gesprek te gaan met twee tandartsen-geriatrie, die onlangs de differentiatie-opleiding hebben voltooid: vijf vragen aan Nelleke Bots-van ´t Spijker (1973) en Claar Wierink (1979).

Binnenkort verschijnt de Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen. Deze publicatie brengt een aantal vragen onder de aandacht, waaronder `waaruit bestaat verantwoorde mondzorg precies´ en ´welke bijdrage kunnen de verschillende disciplines in de sector V&V aan goede mondzorg leveren?' Reden voor TvV om in gesprek te gaan met twee tandartsen-geriatrie, die onlangs de differentiatie-opleiding hebben voltooid: vijf vragen aan Nelleke Bots-van ´t Spijker (1973) en Claar Wierink (1979).

Nelleke Bots-van ’t Spijker (links) en Claar Wierink (rechts)

 

1 Hoe is bij jullie de gedachte ontstaan om tandarts-geriatrie te gaan doen?

Nelleke: "In Nijmegen heb ik tandheelkunde gestudeerd en heb daar het keuzevak gerodontologie gedaan. Na mijn afstuderen bleek een speciale differentiatieopleiding tot tandarts geriatrie opgezet te worden. Daar was ik bijzonder enthousiast over, aangezien het keuzevak me erg geïnteresseerd had. Door het werken met kwetsbare ouderen kom je tot de ontdekking dat het tandheelkundig handelen ondergeschikt is in de totale behandelstrategie. Meer kennis van de ziektebeelden en achtergronden van de kwetsbare ouderen zijn essentiële elementen voor het verlenen van goede mondzorg. Daarnaast is voor het werken in de multidisciplinaire setting verdieping op dit gebied noodzakelijk.

Na mijn afstuderen ben ik gaan participeren in het Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam, (SIGRA), project mondzorg. In het verpleeghuis Gaasperdam, in Amsterdam Zuid-Oost zijn we in 2002 van start gegaan. Het werken in het verpleeghuis heb ik in eerste instantie gecombineerd met de algemene praktijk. Later is het alleen het verpleeghuis geworden, naast de opleiding tot tandarts-geriatrie".

Claar: "In september 2003 ben ik afgestudeerd als tandarts aan ACTA in Amsterdam. Tijdens mijn opleiding was ik geïnteresseerd geraakt in de geriatrische tandheelkunde door de enthousiaste verhalen van een docent, die tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie was. Na mijn afstuderen heb ik een open sollicitatie naar hem gestuurd met de vraag of ik in een verpleeghuis zou kunnen werken. Op dat moment was de Stuurgroep Integrale Mondzorg net op zoek naar tandartsen die met de mobiele tandarts unit de integrale mondzorg in verpleeghuizen wilde opzetten. Zo ben ik in maart 2004 in verpleeghuis Vreugdehof te Amsterdam van start gegaan. Mijn werk in het verpleeghuis heb ik altijd gecombineerd met de algemene praktijk. De afwisseling vind ik bijzonder leuk. Toen ik samen met Nelleke benaderd werd om de differentiatie-opleiding tot tandarts-geriatrie te volgen, was ik direct enthousiast. Na het afronden van de differentiatie-opleiding, heb ik per januari 2007 binnen de Aemstelgroep Tandartsen te Amstelveen, de groepspraktijk waar ik werkzaam ben, een geriatrische verwijspraktijk opgezet. Collega tandartsen, huisartsen en verpleeghuisartsen kunnen ouderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, bij wie de mondzorg moeizaam verloopt, naar mij verwijzen voor het verlenen van aangepaste mondzorg.

De gedachte dat ik met meer kennis de individuele verpleeghuisbewoner nog beter van dienst kon zijn, was voor mij een belangrijke motivatie. De medische situatie van de bewoner is vaak complex, de sociale factoren spelen ook een belangrijke rol. Dit maakt het moeilijk om een goed mondzorgplan voor een bewoner op te stellen. De opleiding heeft mij hier veel kennis over en inzicht in gebracht".

2 Wat kenmerkt de tandarts-geriatrie?

Claar: "Een tandarts-geriatrie moet affiniteit met de kwetsbare oudere hebben. Geduld en begrip zijn belangrijke factoren. Daarnaast speelt het multidisciplinair overleg een belangrijke rol. Je moet het dus leuk vinden om in een team te werken. Door je te verdiepen in de medische, sociale en psychische kant van het verhaal, kan je een individueel mondzorgplan opstellen. Een tandarts-geriatrie kijkt dus veel breder naar een patiënt dan een tandarts algemeen practicus".

Nelleke: "Een tandarts-geriatrie is een tandarts die hart heeft voor de kwetsbare ouderen en rekening houdt met de specifieke situatie van elke oudere. Er is kennis van de medische, sociale en psychologische factoren. De tandarts-geriatrie vertaalt het tandheelkundig behandelplan dat voornamelijk gericht is op functieherstel in een mondzorgplan. Dit plan bevat het geheel van factoren om een kwetsbare oudere heen. Dit kan betekenen dat er uit algemeen tandheelkundig oogpunt minder behandeld wordt, de insteek is anders dan in de algemene tandheelkunde, de oudere bepaalt de richting. Daarnaast kan de tandarts-geriatrie werken in een multidisciplinaire setting en draagt bij aan het opzetten van mondzorg in bijvoorbeeld een instelling".

3 Is een tandarts-geriatrie per definitie ambulant? Kunnen verpleeghuisartsen u voor een consult binnen de instelling inschakelen?

Claar: "Zo nu en dan word ik voor een consult gevraagd in een andere instelling dan Vreugdehof. Als de oudere echt niet naar de praktijk in Amstelveen kan komen, wil ik de oudere nog wel eens op de eigen locatie bezoeken. Vooraf vermeld ik wel dat ik alleen kan komen vaststellen wat de situatie is en dat indien een behandeling nodig is, een bezoek aan de praktijk toch noodzakelijk is. Door het ontbreken van goed licht, een stoel en apparatuur zijn de behandelmogelijkheden op een andere locatie zeer beperkt. Het betreft hier dus hooguit een aanpassing aan een bestaande gebitsprothese of een eenvoudige extractie (trekken van een tand of kies). Voor integrale mondzorg is meer nodig. Daarom probeer ik te organiseren dat de oudere onder begeleiding toch regelmatig de praktijk bezoekt".

Nelleke: "De tandarts-geriatrie is niet per definitie ambulant. Sommige werken wel in verschillende instellingen, anderen hebben zelfs een eigen geriatrische verwijspraktijk. Gezien de mogelijke mondproblematiek van de kwetsbare ouderen en het tekort aan tandartsen-geriatrie zou het mogelijk zijn de specifieke kennis in te schakelen. Echter door de afwikkeling binnen de AWBZ en het aanvragen van behandeluren bij de verzekering is deze organisatie op zich niet rendabel en praktisch slecht uitvoerbaar. Daarnaast streef ik naar het opzetten van structurele mondzorg in plaats van korte consulten".

4 Wordt van iedere patiënt een mondzorgplan gemaakt?

Nelleke: "In het huis waar ik werkzaam ben maken wij van iedere bewoner een mondzorgplan. Iedereen in het huis is gezien en opgenomen in een controlesysteem. Elke nieuwe bewoner wordt binnen een aantal weken na opname beoordeeld zodat de mondzorg opgenomen kan worden in het algehele zorgplan".

Claar: "Voor iedere patiënt wordt inderdaad een individueel mondzorgplan geschreven. Hierin staat de behandelstrategie benoemd, een controletermijn en een mondhygiëne advies. Wanneer andere disciplines worden ingeschakeld, wordt dit ook in het mondzorgplan vermeld".

5 Hebben jullie aanbevelingen hoe in instellingen optimaal met mondzorg omgegaan kan worden?

Claar: "Het is belangrijk dat bij opname wordt vastgesteld hoe de situatie in de mond is. Is iemand dentaat (eigen tanden en kiezen) of edentaat (tandenloos)? Wanneer heeft de cliënt voor het laatst een tandarts bezocht? Heeft de cliënt pijn in de mond? Kan de cliënt goed eten? Zijn er wensen met betrekking tot het gebit of een eventuele gebitsprothese? Nadat de tandarts zich in de medische, sociale en psychische omstandigheden heeft verdiept en het klinisch onderzoek heeft uitgevoerd, kan een mondzorgplan worden opgesteld. Vervolgens is het van belang dat dit mondzorgplan regelmatig wordt geëvalueerd en indien nodig wordt bijgesteld. Door het mondzorgplan kort na opname op te stellen, is direct duidelijk voor de verzorging of deze bewoner zelf de mondzorg kan uitvoeren, of dat ondersteuning nodig is of dat de bewoner geheel afhankelijk is. Een goede dagelijkse mondverzorging is van essentieel belang.".

Nelleke: "Mondzorg zou een onderdeel moeten zijn van de dagelijkse zorgverlening. Poetsen is geen luxe zoals het knippen van de nagels, maar een essentieel onderdeel van de dagelijkse verzorging. Daarnaast is het belangrijk de mondzorg deel te laten uitmaken van het algehele zorgplan. De SIGRA heeft een praktisch handboek opgesteld waarin een eenvoudig overzicht een beeld gegeven wordt hoe de mondzorg opgezet kan worden. Het werken met een mondzorgassistente, die naast het assisteren van de tandarts preventiewerk op de afdeling verricht, is essentieel. Deze blijft het personeel instrueren en motiveren en zorgt voor continuïteit van de tandheelkundige zorg. Een tandarts-geriatrie is voor een instelling die tandheelkundig beleid en mondzorg willen opzetten broodnodig. Tandheelkunde anno 2007 is inmiddels meer dan plakken van een kunstgebit alleen".

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations