Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 32, Issue 3, pp 111–114 | Cite as

Voedingstoestand en ketenzorg

een Anneville project
  • Martin van Leen
Praktijkartikel
  • 267 Downloads

Summary: Malnutrition in Nursing Homes: Prevalence, Prevention, treatment, and policy

Malnutrition is of great importance for the quality of live for elderly people living in there own homes, also in homes for the elderly and nursing homes. It is of necessary that all nurses and physicians are using the same tools. In the region Breda 18 institutions are working together on several objects to structure health service. November 2006 a new project started about measuring the nutritional state of the elderly using the same tools and trying to give advices about composition of food and ambiance.We hope to finish the project and of this year so implementation can take place in 2008.

Samenvatting

Ondervoeding is een groot probleem bij ouderen, zowel thuiswonend als in een intramurale setting. Eenduidige aanpak door alle zorgverleners is gewenst. In de regio Breda wordt er sinds enkele jaren samengewerkt door 20 instellingen teneinde op meerdere vlakken de zorg in ketenverband te structureren. Sinds november 2006 wordt gewerkt aan een advies voor alle zorgverleners om bepaling van de voedingstoestand te uniformeren en door middel van aanpassingen in voeding en ambiance de voedingstoestand te verbeteren. Het streven is dit eind 2007 te hebben gerealiseerd, zodat de feitelijke implementatie in 2008 gerealiseerd kan worden.

Literatuur

  1. Arcares. Multidisciplinaire richtlijn Verantwoorde Vocht- en Voedingvoorziening. Utrecht 2001Google Scholar
  2. Gezondheidsraad. Richtlijn Goede voeding. Publicatie 2006/21Google Scholar
  3. Halfens R et al. Landelijke prevalentiemeting Zorgproblemen 2006Google Scholar
  4. Wayenburg CA van et al. Nutricional deficienty in Dutch primary care. Eur.J.Clin.Nutr, 59, Suppl 1,S187-194Google Scholar
  5. Manders M. Nutricional care in old age. Proefschrift Wageningen Universiteit 2006Google Scholar
  6. Nijs K. Optimizing the ambiance during mealtimes in Dutch nursinh homes. Proefschrift Wageningen Universiteit 2006Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations