Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 30, Issue 4, pp 106–110 | Cite as

Zorg voor de mantelzorgers van CVA patiënten

Richtlijnen en aanbevelingen voor begeleiding
  • Anne Visser-Meily
  • Caroline van Heugten
  • Ernst Lüning
Wetenschappelijk artikel
  • 544 Downloads

Abstract Summary Support for volunteer caregivers regarding cva patients

Stroke is a family illness which does not only affect the patient. Drastic changes in social life can occur, by which caregivers are influenced as well. A spouse might take care of the stroke patient and often other family members and neighbours are involved as well. These caregivers have to be supported because their job is intensive and care giving can lead to strain and burden. Caregivers’ support and interventions such as counseling are essential to maintain a reasonable level of well being. Recently, guidelines for the care and support of caregivers of stroke patients are published. These guidelines are presented as an addendum to the national guidelines on the rehabilitation after stroke, published in 2001 by the Netherlands Heart Foundation.

Samenvatting

Een beroerte treft niet alleen de patiënt zelf. Gezien de ernst van de mogelijke gevolgen op sociaal en maatschappelijk gebied, worden de naastbetrokkenen van de patiënt meegezogen in een veranderd leven. De partner gaat vaak voor de CVA patiënt zorgen en niet zelden worden ook andere familieleden of buren ingeschakeld om hulp te bieden. Deze mantelzorgers moeten ondersteund worden, omdat hun taak zwaar en intensief is en kan leiden tot overbelasting. Begeleiding en ondersteuning van de mantelzorgers is dan ook van essentieel belang. In het recent verschenen ‘Zorg voor de mantelzorg’ worden richtlijnen en aanbevelingen geboden voor begeleiding van naasten van CVA patiënten. Deze richtlijnen zijn onder auspiciën van de Nederlandse Hartstichting uitgegeven als aanvulling op de Richtlijnen voor revalidatie na een beroerte.

Sleutelwoorden: CVA, mantelzorger, richtlijnen

Keywords

stroke caregiver guidelines 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Anne Visser-Meily
    • 1
  • Caroline van Heugten
  • Ernst Lüning
  1. 1.

Personalised recommendations