Advertisement

Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 30, Issue 3, pp 75–78 | Cite as

Wat is verantwoorde behandeling van ouderen in een zorginstelling?

op weg naar verpleeghuisgeneeskundige onderzoeksprioriteiten
  • Herman Cools
  • Romke van Balen
  • Jacobijn Gussekloo
Wetenschappelijk artikel
  • 149 Downloads

Abstract Summary How to define sound medical treatment for the elderly in nursing homes

Based on further concepts of nursing home medicine / general geriatric medicine and major changes in healthcare assurance in the Netherlands, new priorities have to be formulated for research.

Under the terms of de Dutch Law of Quality in Health Care Facilities, nursing home medical practitioners have to give a professional interpretation of sound medical treatment. Undertreatment has to be changed into patientoriented, effective and efficient medical treatment.

Samenvatting

Op basis van de vernieuwde Taaken Functie Verpleeghuisarts/Sociaal Geriater is het noodzakelijk opnieuw prioriteiten vast te stellen ter onderbouwing van de gewijzigde inhoud van het beroep. Dit geldt temeer nu de Minister van VWS een nieuwe Zorgverzekeringswet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning en (mogelijk) een aangepaste AWBZ voorbereidt.

Dit artikel gaat in op enkele prioriteiten in de verpleeghuisgeneeskundige cq medische behandeling van ouderen als onderdeel van ‘verantwoorde zorg’ zoals bedoeld in de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Beoogd wordt de geneeskundige onderbehandeling van vele chronische aandoeningen zo spoedig mogelijk te wijzigen in doelmatige, effectieve en patiëntgerichte geneeskundige behandeling. Sleutelwoorden: verantwoorde zorg, onderbehandeling, chronische aandoeningen.

Keywords

sound medical treatment undertreatmend chronical diseases 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Herman Cools
    • 1
  • Romke van Balen
  • Jacobijn Gussekloo
  1. 1.

Personalised recommendations