Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 1, Issue 1, pp 25–26 | Cite as

Mijn praktijkondersteuner/Mijn huisarts

  • Beyke Goris
Serie
  • 7 Downloads

Samenvatting

Praktijkondersteuner en huisarts vormen een aparte constellatie. Op deze plek komen telkens twee ervaringsdeskundigen apart van elkaar aan het woord. Hoe vinden zij dat ze samenwerken? En wat vinden ze van elkaar? Lees hier over de werkrelatie van je collega’s!

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Beyke Goris
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations