Advertisement

Tijdschrift Gerontologie en Geriatrie

, Volume 37, Issue 1, pp 39–46 | Cite as

Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie

Verenigingsnieuws
  • 174 Downloads

Samenvatting

De congrescommissie heeft in november j.l. de abstracts geselecteerd die in aanmerking komen voor een presentatie op de Geriatriedagen 2006. In totaal werden er voor de Geriatriedagen 23 abstracts ingestuurd. Hiervan waren er zeven geschreven door een arts-assistent. De congrescommissie was verheugd over dit grote aantal en wil alle inzenders graag bedanken voor hun bijdrage.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations