Advertisement

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

, Volume 36, Issue 1, pp 40–41 | Cite as

Koen Breedveld, Mirjam de Klerk, Joep de Hart. Ouderen en maatschappelijke inzet. De betekenis van toenemende arbeidsparticipatie onder ouderen voor de betrokkenheid van ouderen bij politiek activisme, vrijwilligerswerk, informele hulp en zorg voor kleinkinderen. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), 2004

Boekbesprekingen
  • 112 Downloads

Samenvatting

Beleidsmakers zien de vergrijzing als een Zwaard van Damocles boven de Nederlandse samenleving hangen. De verhouding tussen zogeheten ‘actieven’ en ‘niet actieven’ dreigt scheef te groeien. De betaalbaarheid van pensioenen en gezondheidszorg loopt gevaar. Vanuit levensloopperspectief bezien zouden ouderen achterover leunen, terwijl de volgende generatie klem zit tussen baan, kinderen en zorg voor kwakkelende ouders. Ouderen moeten langer doorwerken is het devies.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations