Preventie: prioriteiten, prikkels en participatie

  • Han Willems
Column
  • 21 Downloads

Samenvatting

Preventie staat weer op de agenda. Van twee kanten werden wij recent verblijd met beleidsvisies op dit gebied. De KNMG publiceerde haar nota ‘Volksgezondheid en preventie. De visie van de KNMG’. Van CVZ-zijde verscheen de nota ‘Van preventie verzekerd’. In beide nota’s staan ook voor de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde interessante alinea’s. Besteed er een middag aan ze te lezen en met uw collega’s te bespreken. Een mooi onderwerp voor uw ICT-overleg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Han Willems
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations