Advertisement

Vragenlijst Ervaren Functioneren & Gezondheid (EFG): cliëntbeleving van functionele mogelijkheden

 • M. L. Verkuilen
 • J. M. H. Schellekens
 • H. P. G. Mulders
 • P. J . J. Bakker
Onderzoek
 • 67 Downloads

Samenvatting

Verzekerings- en bedrijfsartsen vormen zich dagelijks oordelen over de mogelijkheden tot functioneren van hun cliënten. Een belangrijke, zo niet dé belangrijkste bron van informatie voor deze oordeelsvorming is de cliënt zelf. De vragenlijst Ervaren Functioneren & Gezondheid (EFG) is ontwikkeld om te dienen als een soort ‘schadeaangifteformulier’ waarmee de cliënt op een gestandaardiseerde wijze kan aangeven welke activiteiten naar eigen beleving in het dagelijks leven problemen opleveren. De EFG sluit aan op de items van de FML (Functionele Mogelijkheden Lijst), de beoordelingsmethodiek die verzekeringsartsen en bedrijfsartsen hanteren.

Om de psychometrische eigenschappen van de EFG vast te stellen met betrekking tot betrouwbaarheid en validiteit is deze afgenomen bij circa 800 personen: gezonde werkenden, en vanwege ziekte uitgevallen werknemers, al dan niet WAO-gerechtigd. Hieruit komt naar voren dat de psychometrische eigenschappen van de EFG bevredigend zijn. Geconcludeerd wordt dat de EFG een bruikbare aanvulling vormt op het instrumentarium voor de professionele beoordeling van arbeidsmogelijkheden van mensen met gezondheidsproblemen.

arbeids(on)geschiktheid beoordelingsinstrument validiteit betrouwbaarheid vragenlijst 

Notes

Literatuur

 1. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten. Den Haag: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2000.Google Scholar
 2. Visser M. Psychische beperkingen en de WAO. Maastricht: Faculteit Gezondheidswetenschappen, 2001.Google Scholar
 3. Landelijk Instituut voor Sociale Verzekeringen (LISV). Claim Beoordelings- en Borgingssysteem (CBBS). Amsterdam: LISV, 2001.Google Scholar
 4. Jordan K, Croft P. Researching limiting long-term illness. Soc Sci Med 2000; 50: 397–405.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Veldhoven M van, Meijman ThF. Het meten van psychosociale arbeidsbelasting met een vragenlijst. Amsterdam: NIA, 1994.Google Scholar
 6. Cronbach LJ. Essentials of psychological testing New York: Harper Collins, 1990.Google Scholar
 7. Verkuilen M. Psychosociale beperkingen in nieuw perspectief: de vragenlijst ervaren functioneren & gezondheid. Groningen: Arbeidspsychologie, 2003.Google Scholar
 8. Bakker PJJ. Vragenlijst ervaren functioneren en gezondheid als schadelastformulier. Utrecht: NSPOH, 2003.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • M. L. Verkuilen
  • 1
 • J. M. H. Schellekens
 • H. P. G. Mulders
 • P. J . J. Bakker
 1. 1.

Personalised recommendations