Advertisement

Eens met wie?

  • Roelof Heida
Lezersforum
  • 6 Downloads

Samenvatting

Het is verheugend dat Steenbeek, Van den Heuvel en Buijs onderzocht hebben wat de perceptie is van werknemers over de (on)mogelijkheden van de bedrijfsarts en over hun rechten en plichten bij contact met arbodienstverleners. Een belangrijke conclusie is dat de voorlichting over deze onderwerpen door bedrijfsartsen beter kan. Die conclusie onderschrijf ik van ganser harte. Bij voorlichting hoort ook aangeven wat een werknemer kan doen indien deze twijfelt over, of het oneens is met de inhoud van de advisering.

Literatuur

  1. Steenbeek R, Heuvel FMM van den, Buijs PC. Werknemers weten te weinig over hun rechten en handelingsmogelijkheden in relatie tot de bedrijfsarts. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2006; 14: 306–311.Google Scholar
  2. Heida RA. Het deskundigenoordeel over (on)geschiktheid tot werken. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2003; 11: 208–210.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Roelof Heida
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations