Advertisement

Auditieve eisen en functietesten

 • B. Sorgdrager
 • S. E. Kramer
 • S. T. Goverts
 • W. A. Dreschler
Voor de praktijk
 • 58 Downloads

Om te voldoen aan sommige functie-eisen is een goed gehoor noodzakelijk. Het gaat vooral om communicatie-eisen en veiligheidseisen. In diverse situaties zijn hiervoor normen ontwikkeld. Deze normen zijn gebaseerd op een bepaald verlies aan dB dat met toonaudiometrisch onderzoek is vastgesteld. Deze normen vragen een heroverweging. Een toonaudiogram geeft weliswaar het niveau van gehoorverlies aan, maar niet het functieverlies als gevolg van het aangetoonde gehoorverlies. Dit betekent dat de huidige praktijk van het beoordelen van functiegeschiktheid is gebaseerd op een onvolledig auditief profiel van de functie van de werknemer.1

Voordat tot functieongeschiktheid wordt besloten, is onderzoek naar de revalidatiemogelijkheden aangewezen. Een gestructureerde en brede benadering van diagnostiek en revalidatie die is ontwikkeld door het expertisecentrum Gehoor & Arbeid, omvat de technische revalidatie (zoals hoortoestellen en andere technische hulpmiddelen), de psychosociale begeleiding...

audiologie functiegeschiktheid klinische arbeidsgeneeskunde 

Literatuur

 1. Dreschler WA, Boermans PP. Validiteitsbeoordeling op grond van objectieve parameters. In: Validiteit van het gehoor, onder redactie van Dreschler WA, Dijk FJH van, Glazenburg BE, et al. Amsterdam: KNO-NvA, 1997, p. 77–90.Google Scholar
 2. Kramer SE, Kapteyn TS, Houtgast T. Belasting en belastbaarheid bij de geluidscommunicatie op de werkplek [Rapport]. Amsterdam, VUmc, 2002.Google Scholar
 3. Jager HJ de, Goedegebure A. Het Expertisecentrum Gehoor en Arbeid voor slechthorende werknemers. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2003; 11: 14–17.Google Scholar
 4. Gezondheidsraad. Beoordelen behandelen en begeleiden. Den Haag: Gezondheidsraad, 2005.Google Scholar
 5. Sorgdrager B, Kramer SE, Dreschler WA. Project Gehoor en Arbeid, eindrapport van project richtlijnen voor arbocuratieve samenwerking. Amsterdam: Expertisecentrum Gehoor en Arbeid, 2005.Google Scholar
 6. Houtgast T. Past, present and future of the Speech Transmission Index TNO Human Factors. 2002.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • B. Sorgdrager
  • 1
 • S. E. Kramer
 • S. T. Goverts
 • W. A. Dreschler
 1. 1.

Personalised recommendations