Advertisement

De Wet verbetering poortwachter: Hoe verloopt het reïntegratieproces?

 • M. Post
 • B. Krol
 • J. W. Groothoff
Onderzoek
 • 162 Downloads

Samenvatting

Sinds april 2002 reguleert de Wet verbetering poortwachter (Wvp) het reïntegratieproces in het eerste jaar na ziekmelding met als doel de instroom in de WAO te verminderen. Het huidige onderzoek brengt het reïntegratieproces in kaart van werknemers die onder de Wvp vallen en gaat in op verschillen tussen gereïntegreerde en niet-gereïntegreerde werknemers.

De onderzoekspopulatie bestaat uit 780 werknemers voor wie een probleemanalyse is opgesteld. Aan de hand van de werkhervattingsstatus zijn zij ingedeeld in drie groepen: ‘vroeg gereïntegreerd’, ‘gereïntegreerd’ en ‘niet gereïntegreerd’. De onderlinge verschillen tussen de drie groepen worden beschreven.

Gemiddeld duurt het zeven weken voordat de probleemanalyse is gemaakt, terwijl het plan van aanpak na ruim veertien weken is opgesteld. Bij de groep ‘vroeg gereïntegreerd’ worden zowel de probleemanalyse als het plan van aanpak significant eerder gemaakt. Het advies van de bedrijfsarts ten aanzien van het einddoel van reïntegratie is meestal volledige hervatting van het eigen werk. Dit geldt ook voor werknemers uit de groep ‘niet gereïntegreerd’.

Snel ingrijpen door de bedrijfsarts lijkt samen te hangen met snelle reïntegratie. Een positief advies ten aanzien van volledige hervatting van het eigen werk leidt niet per definitie tot het gewenste resultaat.

ziekteverzuim, reïntegratie, Wvp probleemanalyse, bedrijfsarts 

Literatuur

 1. Meijenken D. Knapt Nederland eindelijk op? Resultaten en knelpunten in de strijd tegen langdurig ziekteverzuim. Breukelen: Nyfer, 2003.Google Scholar
 2. Tweede Kamer der Staten-Generaal. Memorie van Toelichting. Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. ’s-Gravenhage: Sdu, 2001.Google Scholar
 3. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Regeling procesgang eerste ziektejaar. Staatscourant 2002; (60): 11.Google Scholar
 4. Heida RA. Problemen rond de probleemanalyse. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2004; 12(5): 140–142.Google Scholar
 5. Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen. Jaarverslag 2003. Amsterdam: UWV, 2004.Google Scholar
 6. Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen. UWV halfjaarrapportage 2004. Amsterdam: UWV, 2004.Google Scholar
 7. Lindner H, Veerman TJ. Nederland wordt beter. De effecten van beleid en conjunctuur op het ziekteverzuim. Leiden: Astri, 2003.Google Scholar
 8. Komduur J, Tasma E. Tussen werk en WAO. Ervaringen van werknemers met de Poortwachterswet. Amsterdam: Stichting FNV Press, 2003.Google Scholar
 9. Post M, Krol B, Groothoff JW. Work-related determinants of return to work of employees on long-term sick-ness absence. Disabil Rehabil 2005; 27: 481–488.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Stuurgroep verbetering poortwachter. Aanbevelingen voor de uitvoering van de ministeriële Regeling procesgang eerste ziektejaar. 2003.Google Scholar
 11. Gjesdal S, Bratberg E. The role of gender in long-term sickness absence and transition to permanent disability benefits. Results from a multiregister based, prospective study in Norway 1990–1995. Eur J Public Health 2002; 12: 180–186.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Crook J, Moldofsky H. The probability of recovery and return to work from work disability as a function of time. Quality of Life Research 1994; 3 Suppl 1: S97–109.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid. Leidraad. Aanpak verzuim om psychische redenen. 2001.Google Scholar
 14. Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen. UWV 3e kwartaal 2003. Amsterdam: UWV, 2003.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations