Advertisement

Je gaat ’t pas zien als je ernaar zoekt

  • F. H. W. Jungbauer
Redactioneel

Samenvatting

Wij als bedrijfsartsen proberen ervoor te zor­gen dat de mens kan werken zonder er ziek van te worden. Wij weten hoe belangrijk het is om actief en productief te zijn. Wij zijn dag in, dag uit bezig werknemers, werkgevers en beleids­makers ervan te overtuigen dat zij aandacht voor gezonde arbeidsomstandigheden moeten hebben. We praten met de werkgever en probe­ren hem ervan te overtuigen dat investeren in en verbeteren van lifestyle, verbeteren van de communicatie en zelfs verbeteren van de stijl van management de gezondheid en daarmee de rentabiliteit van zijn onderneming ten goede kan komen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • F. H. W. Jungbauer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations