Advertisement

De verleiding

  • Hans Dam
Column

Samenvatting

Nauwelijks had ik de laatste woorden van mijn casuspresentatie gesproken of ze zei: ‘Waarom een urenbeperking?’ en keek mij verleidelijk aan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Hans Dam
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations