Advertisement

Meer vrijheid bij aanpak arbeidsomstandigheden

Arts & beleid
  • 9 Downloads

Samenvatting

Het Europese Hof heeft in mei 2003 geoordeeld dat Nederland niet heeft voldaan aan één verplichting van de Europese kaderrichtlijn Veiligheid en Gezondheid. Dit door niet voor te schrijven dat een werkgever voor de activiteiten op het gebied van de bescherming tegen en de preventie van beroepsrisi-co’s in zijn bedrijf pas een beroep kan (en dan ook moet) doen op externe deskundigen, indien de mogelijkheden binnen het bedrijf onvoldoende zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations