Advertisement

Geen stoelen zonder dat het met onze medewerkers ook goed zit

  • A. I. F. Vernooy
  • J. A. van der Vliet
Interview
  • 26 Downloads

Samenvatting

De Noorse stoelenfabrikant HäG is in de arbowereld geen onbekende. Hun productlijn is ontworpen vanuit weloverwogen arboconcepten en propageert een actieve zithouding: ‘uw volgende zithouding is de beste’. Dit was echter niet de reden tot een interview. Deze ligt niet zozeer in het product, maar meer in de bedrijfscultuur. Deze bedrijfscultuur is gebaseerd op partnerschap tussen werkgevers en werknemers, tot uiting komend in het totale productiebeleid, waartoe ook het sociale en gezondheidsbeleid wordt gerekend.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • A. I. F. Vernooy
    • 1
  • J. A. van der Vliet
  1. 1.

Personalised recommendations