Advertisement

Beroepsziekte: het kind van de rekening!

  • F. H. W. Jungbauer
Redactioneel
  • 9 Downloads

Samenvatting

In Nederland komt na vele jaren wellicht weer een risque professionnel om de hoek kijken. Met de (her)introductie van een risque professionnel stijgt de aandacht voor de causaliteit bij de verdenking van een beroepsziekte. Beroepsziektediagnostiek is meer dan het vaststellen van een oorzaak in het werk. Voor de beantwoording van de causaliteitsvraag moet eerst het pad van diagnostiek en etiologie bewandeld worden. Je zult eerst moeten weten welke ziekte het is en wat de mogelijke oorzaken van de ziekte zijn. Vaak kan de causaliteitsvraag pas beantwoord worden en kan succesvol preventie, behandeling en reïntegratie plaatsvinden als de diagnose en etiologie bekend zijn. Invoering van een risque professionnel kan daarmee, naast de vele nadelen, de in Nederland noodzakelijke strijd tegen beroepsziekten wellicht ten goede komen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • F. H. W. Jungbauer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations