Advertisement

Repliek

Lezersforum
  • 4 Downloads

Samenvatting

Blijkbaar zijn er meer collegae, die hebben gezocht naar een logische indeling van het consult(verslag) van de bedrijfsarts. Op de eerste plaats is het verheugend te merken dat Visser, Eger en Grijpink de SOEP hebben gelaten voor wat deze is: een klacht–behandelmodel voor de huisarts.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • J. Dam
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations