Advertisement

Demedicalisering en negatieve lijsten in de nieuwe WAO

  • J. J. M. Besseling
Redactioneel

Samenvatting

De voorstellen van het kabinet voor een nieuwe WAO zullen gevolgen hebben voor het werk van de verzekeringsarts. Zo zal de uiteindelijke beslissing genomen worden door een onafhankelijk medewerker of een beoordelingsteam. Ook staat in de adviesaanvraag nadrukkelijk dat een attest van de behandelend specialist onderdeel is van de aanvraag om een uitkering. De verzekeringsarts zal ook vaker met schriftelijke stukken in aanvulling op het spreekuurcontact moeten werken en andere artsen en experts moeten raadplegen. Het kabinet introduceert ook een nieuw hulpmiddel: een negatieve lijst van ziekten. Deze lijst bevat ziekten die in beginsel geen recht kunnen geven op een WAO-uitkering, omdat of de cliënt binnen twee jaar genezen zou moeten zijn of de ziekten voor de cliënt het werken niet in de weg staan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • J. J. M. Besseling
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations